Dekanlığa ‘kimler’ vekalet edebilir?

Fakültesi Dekanlığı vazifesini vekaleten yürüten Prof. Dr. .’a, vekalet ettiği periyotta dekanlık takımı için öngörülen maaş ögelerinin ödenmesi sonucunda kamu ziyanına sebebiyet verilmesi hususu sorgu konusu edilmiştir.

Vekalet verilen kişinin ise dekan yardımcılığı vazifesi bulunmamaktadır. Bu ise hukuka terstir. Zira;

Yükseköğretim Kurumlarında çalışan akademik çalışanın özlük hakları 2547 ve 2914 sayılı Kanunlarda düzenlenmektedir. Her iki Kanunda da vekaleten görevlendirme ve vekalet aylığı ile artırım ve tazminat farkı ödenmesine müsaade veren bir düzenlemeye yer verilmemektedir.

Esasen vekalet misyonu ve vekalet aylığı ile artırım ve tazminat farkı ödemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmektedir. 657 sayılı Kanun’un ‘Kapsam’ başlıklı 1’inci unsurunda açıkça görüleceği üzere üniversitelerin öğretim üye ve yardımcıları özel kanunları kararlarına tabidir.

Hasebiyle 657 sayılı Kanuna tabi olmayan üniversite akademik çalışanına 657 sayılı Kanun’da yer alan vekalet aylığı kararlarının uygulanması mümkün değildir.

Hasebiyle vekaleten dekan olarak atanan öğretim üyesine dekanlık takımına ilişkin idari misyon ödeneği, ek gösterge ile üniversite ödeneğinin ödenmesi mevzuatına karşıttır.

Kamu Yönetimi Tipi: Yüksek Öğretim Kurumları kararı

Yılı: 2019

Dairesi: 4

Karar No: 258

İlam No: 69

Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Kararın Konusu: İşçi Mevzuatı ile İlgili Kararlar

VEKALET ÖD.

. Fakültesi Dekanlığı vazifesini vekaleten yürüten Prof. Dr. .’a, vekalet ettiği periyotta dekanlık takımı için öngörülen maaş ögelerinin ödenmesi sonucunda kamu ziyanına sebebiyet verilmesi konusunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Dekan” başlıklı 16’ncı hususunun (a) fıkrasında;

“Atanması: Fakültenin ve ünitelerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden yahut dışından üç profesör ortasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl müddet ile seçilir ve olağan adap ile atanır. Mühleti biten dekan yine atanabilir.

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri ortasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Lakin merkezi açıköğretim yapmakla vazifeli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim yapmakla vazifeli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.

Dekana, misyonu başında olmadığı vakit yardımcılarından biri vekalet eder. Vazifeye vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.”,

Kararına yer verilerek, dekanlık misyonuna kimlerin, hangi yöntemle ve hangi makam tarafından atanacağı, vazifenin kimler tarafından vekaleten yürütüleceğine ait kararlar açık bir biçimde belirlenmiştir.

Vekaleten görevlendirmede yalnızca dekan yardımcılarına misyon verilmesi kabul edilmiş olup, bunun mühleti de altı ayla sonlandırılmıştır. Bu mühletin dolması halinde tekrar dekan atanması gerekmektedir.

Lakin, . Fakültesi Dekanlığı vazifesinin üstte yer verilen mevzuat kararlarına ters olarak Dekan Yardımcısı olmayan Prof. Dr. ‘a verildiği ve dekanlık takımı için belirlenen ödemelerin kendisine yapıldığı görülmüştür.

2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu’nun;

“Gösterge tablosu ve ek göstergeler” başlıklı 5’inci unsurunda;

“Aylıkların hesabında ayrıyeten, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere nazaran belirlenen ek gösterge sayıları dikkate alınır.”,

“Üniversite Ödeneği” başlıklı 12’nci unsurunda;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) fiyatının;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör takımında üç yılını tamamlamış bulunanlara %245’i,

2) Başka Profesör takımında bulunanlara %215’i,

.

her ay üniversite ödeneği olarak ödenir,

Bu ödenek damga vergisi hariç rastgele bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde misyon yapanlara ödenmez.”,

“İdari misyon ödeneği” başlıklı 13’üncü unsurunda;

“Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt fiyatının; Rektörlere %70’i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30’u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Kısım Liderlerine %20’si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15’i idari vazife ödeneği olarak ayrıyeten ödenir. Birden fazla idari misyonu bulunanlara İdari Vazife Ödeneğinden en yüksek olanı verilir.” kararları yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurumlarında çalışan akademik çalışanın özlük hakları 2547 ve 2914 sayılı Kanunlarda düzenlenmektedir. Her iki Kanunda da vekaleten görevlendirme ve vekalet aylığı ile artırım ve tazminat farkı ödemesine müsaade veren bir düzenlemeye yer verilmemektedir.

Esasen vekalet vazifesi ve vekalet aylığı ile artırım ve tazminat farkı ödemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmektedir. 657 sayılı Kanun’un ‘Kapsam’ başlıklı 1’inci hususunda açıkça görüleceği üzere üniversitelerin öğretim üye ve yardımcıları özel kanunları kararlarına tabidir.

Hasebiyle 657 sayılı Kanuna tabi olmayan üniversite akademik işçisine 657 sayılı Kanun’da yer alan vekalet aylığı kararlarının uygulanması mümkün değildir.

5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’nun 71’inci unsurunda kamu ziyanı, “kamu vazifelilerinin kasıt, kusur yahut ihmallerinden kaynaklanan mevzuata alışılmamış karar, süreç yahut aksiyonları sonucu kamu kaynağında artışa mahzur yahut eksilmeye neden olunmasıdır” halinde tanımlanmakta ve devamında “mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması”nın kamu ziyanının belirlenmesinde temel alınacağı tabir edilmektedir.

Hasebiyle. Fakültesine vekaleten dekan olarak atanan öğretim üyesine dekanlık takımına ilişkin idari misyon ödeneği, ek gösterge ile üniversite ödeneğinin ödenmesi mevzuatına alışılmamıştır.

Bu prestijle, . Fakültesi Dekanlığı misyonunu vekaleten yürüten Prof. Dr. .’a, vekalet ettiği devirde dekanlık takımı için öngörülen maaş ögelerinin ödenmesi sonucu neden olunan. TL kamu ziyanının sorumlularına ortaklaşa ve zincirleme,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü hususu gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, anılan Kanunun 55’inci unsuru uyarınca işbu İlamın bildiri tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Heyeti nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy çokluğuyla,

Karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Üye .’ın karşı oy münasebeti;

“. Fakültesi Dekanlık vazifesini vekaleten yürüten Prof. Dr. ‘un 2547 sayılı Kanuna uygun vekaleten görevlendirilmesinin yapılmadığı halde kendisine dekanlık için belirlenen ödemelerin yapılması suretiyle kamu ziyanına neden olunması konusunun sorgu konusu edildiği,

Dekanların atanması ve vekaleten görevlendirilmesinin 2547 sayılı Kanun’un 16’ncı unsurunda açıklandığı,

Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Fiyat Ödemelerinde Uyulacak Asılların 1/c unsurunda;

“Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zaruriliği aranmaz, bunların yardımcıları ile kısım liderlerinin haftalık ders yükü üstte belirtilen yükün yarısı kadardır.

Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü ile kısım başkanlığına Yükseköğretim Kanununda belirtilen biçimde yordamına uygun olarak yapılan vekaleten görevlendirmeler haricinde kelam konusu vazifelerin vekaleten yürütülmesi halinde ders yükü muafiyeti ve indirimi uygulanmaz.” denildiği,

Münasebetiyle dekanlığa Kanunda belirtilen halin dışında da vekaleten görevlendirme yapılabileceğinin anlaşıldığı, Prof. Dr.. ‘un da Rektör’ün teklifi ve Yüksek Öğretim Heyeti Başkanlığının oluru ile dekan vekili olarak atandığı ve vekaleten dekanlığa görevlendirilen bireye dekanlık takımına ilişkin ödemelerin yapılmayacağına ait rastgele bir kararın de ilgili mevzuatında yer almadığı,

Bu prestijle, yapılan süreçlerin yasal düzenlemelere uygunluğuna karar verilmesinin gerektiği düşünülmektedir.

  • Leave a Comment