İmtihan kağıdına ‘çarpı’ koyan öğretmen, maaş kesme cezası aldı

İmtihan kağıtlarına çarpı koyan öğretmene ceza verilme süreci nasıl gelişti?

Birinci derece mahkemesince, davacının yaptığı imtihanlarda, imtihan başlamadan yaptığı duyuruda sağa sola bakan öğrencilere çarpı işareti koyacağını, çarpı işaretli olanlardan da imtihan notlarından (10) puan düşeceği istikametindeki söylemi üzerine çarpı işareti konulan imtihan kağıtlarından 10 puan düşürülmesi hareketinde, davacının bir öğrencisi aleyhine yahut lehine bitaraflıktan uzaklaşarak, taraflı olarak not takdir ettiği istikametinde hiçbir somut bilgi ve evrak olmaksızın tesis edilen süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle sürecin iptaline, maaşından yapılan kesintinin kesinti tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Temyiz sürecinde Danıştay hangi istikamette karar verdi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/3. unsurunda, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve yeterli yahut çok güzel derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanının uygulanabileceği öngörülmüş, 126. unsurunda ise uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin şurasının kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler, vilayet disiplin şuralarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verileceği, Devlet memurluğundan çıkarma cezasının amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin konseyi kararı ile verileceği, disiplin konseyi ve yüksek disiplin şurasının farklı bir ceza tayinine yetkisi bulunmadığı, cezayı kabul yahut reddedeceği, ret halinde atamaya yetkili amirlerin 15 gün içinde öbür bir disiplin cezası vermekte özgür oldukları ve özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve heyetlerle ilgili kararlarının gizli olduğu kararları yer almaktadır.

Bu bağlamda disiplin şuralarının başka bir ceza tayinine yetkisi olmadığı açık olmakla birlikte, soruşturmacı tarafından kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının teklif edildiği hallerde, yetkili disiplin heyetlerince hareketin sabit görülmesi buna karşılık bir derece hafif ceza uygulanması gerektiği istikametinde kanaate ulaşılması durumunda, disiplin konseylerinin bu yetkilerini kendilerinin kullanacağı, verecekleri kararların ise Kanun’da belirtilen makamlar tarafından onaylanacağı kuşkusuzdur.

Davacının yapılan soruşturma sonucunda 1702 sayılı Kanun’un 23. hususunun 1. fıkrası uyarınca kıdem indirilmesi cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, . Valiliği Vilayet Ulusal Eğitim Disiplin Konseyi’nin . gün ve . sayılı kararı ile bir alt ceza uygulanmak üzere bu teklif reddedilmekle birlikte, davacının geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ile sicillerinin olumlu olduğu göz önüne alınarak, 657 sayılı Kanun’un 126. hususu uyarınca gerekli sürecin yapılması için belgenin Valilik makamına gönderildiği ve Valilik makamı tarafından davacının bir derece hafif ceza olarak 1702 sayılı Kanunun 22. unsuru yeterince 1 günlük maaş kesim cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Vali tarafından verilen bir alt ceza mevzuata uygundur

Bu durumda, 657 sayılı Kanun’da öngörülen şartların varlığı halinde bir derece hafif ceza verme yetkisinin asıl cezayı vermeye yetkili disiplin şurası yahut disiplin amirine ilişkin olması karşısında, direkt kıdem indirilmesi cezasını verme yetkisi bulunmayan Vali tarafından alt ceza uygulanmak suretiyle 1 günlük maaş kesim cezası ile cezalandırmaya ait olarak tesis edilen dava konusu süreçte yetki ögesi tarafından hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından, Yönetim Mahkemesinin, işin aslına ait olarak somut bilgi doküman olmaksızın tesis edilen süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı yolundaki münasebetinde türel isabet bulunmamakta ise de, karar üstte belirtilen münasebet ile sonucu itibariyle yerindedir.

Açıklanan nedenlerle, davalı yönetimin temyiz isteminin reddiyle, . Yönetim Mahkemesince verilen . günlü, E: ., K: . sayılı kararın üstte belirtilen münasebetle onanmasına, temyiz masraflarının istemde bulunan davalı yönetim üzerinde bırakılmasına, 15.3.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

  • Leave a Comment