KİT’lerin 2022 yılı yatırım ve finansman kararnamesi yayımlandı

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4620

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerinin 2022 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği halde tespit edilmesine, 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 29 uncu hususu mucibince karar verilmiştir.

14/10/2021 TARİHLİ VE 4620 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

BİRİNCİ KISIM

Maksat, Kapsam, Tanımlar ve Prensipler

Hedef ve kapsam

UNSUR 1- (1) Bu Kararın emeli, 2022 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarım aktif ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi pahalarını azami seviyeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve usulleri belirlemektir.

(2) Bu Karar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Kararında Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı iştiraklerini ve ekli tabloda yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ilişkin olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ilişkin olan yahut Sayıştayca denetlenen öbür işletmeler, bu Kararın yalnızca 21 inci, 22 nci, 26 ncı ve 27 nci unsurları kararlarına tabidir.

Tanımlar

UNSUR 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bağımsız kontrol kuruluşu: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Kararında Kararname uyarınca bağımsız kontrol yapmak üzere Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından bağımsız kontrolle yetkilendirilen sermaye şirketlerini,

b) Bağlı iştirak: 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 58 inci hususunun üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin %50’sindcn fazlası kamu iktisadi teşebbüsüne ilişkin olan işletme yahut işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ç) Finansal raporlar: Finansal tablolar, idare konseyi faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları,

d) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,

e) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarım,

f) Kamu işletmesi: 1 inci unsur kapsamına giren işletmeleri,

g) Kamu teşebbüsü: (b), (e) ve (ğ) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

ğ) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ilişkin olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,

h) Program: Bu Kararın ekinde yer alan tablodaki mali amaçlar ile Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilecek 2022 yılına ilişkin Genel Yatırım ve Finansman Programım,

ı) TMS/TFRS: Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ait ek ve yorumları,

i) Uygulanan ekonomik siyasetler: Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve bunlara istinaden hazırlanan dokümanlarda yer alan siyasetleri,

tabir eder.

Genel prensipler

HUSUS 3- (1) Kamu teşebbüsleri, 2022 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik siyasetler ile Program çerçevesinde aşağıda belirtilen unsurlara ve tabi oldukları mevzuata uygun olarak yürüteceklerdir:

a) Kurumsal idare prensipleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.

b) Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak önlemler alınacaktır.

c) Faal bir insan kaynaklan siyaseti izlenecektir.

ç) işletme siyasetleri çerçevesinde faal stok idaresi yapılacaktır.

d) Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla satış, kiralama yahut bedelli evre üzere yordamlarla, rayiç bedel temel alınarak değerlendirilecektir.

e) Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde ölçüsü ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin ölçü ve fiyatları, Programda yer alan gayeleri sağlayacak formda tespit edilecektir.

f) Faaliyet alanlarını ilgilendiren hususlarda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken ehemmiyet verilecektir.

g) Piyasa şartlarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek emeliyle, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve irtibat alt yapısı ile tertip yapılan gözden geçirilecektir.

ğ) Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, Programda belirlenen gayeler çerçevesinde minimum seviyede tutmak ve yönetmekle yükümlüdür.

h) Cari açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir güç kaynaklarından sağlanan üretim azami seviyeye çıkarılacaktır.

ı) İşletme faaliyetlerinde aktif risk idaresi yapılacak ve finansal risklere karşı önlem alınacaktır.

İKİNCİ KISIM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

HUSUS 4- (1) Teşebbüs içi işçi nakli suretiyle işçi muhtaçlığının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde;

a) 2021 yılında ayrılan işçi sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci unsuru çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %75’i kadar çalışanın açıktan ve/veya naklen atanması,

b) 2021 yılında ayrılan işçi sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci hususu çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %10’u kadar çalışanın de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına bildirilen nakle tabi işçiden atanması,

konularında kamu teşebbüsünün idare konseyi yetkilidir.

(2) Bakanlıkça 2021 yılında sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı iştiraklerinin birinci fıkra kapsamındaki işçi atama süreçleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır.

(3) 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan takım, durum ve misyonlara yapılan atamalar, özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık dalında faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu işçi hariç, 2022 yılında emekli yeni işçi istihdamı yapılmayacaktır.

(4) Kamu teşebbüslerince, 2020 ve 2021 yıllarında ilgili yıl genel yatırım ve finansman programı kararlan kapsamında Bakanlıktan yahut Özelleştirme Yönetimi Başkanlığından uygun görüş alınan ve atama süreçlerine yönelik olarak Türkiye İş Kurumu yahut Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı yahut Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı nezdinde gerekli süreçlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan işçi atama müsaadeleri, 2022 yılında ek bir müsaadeye gereksinim bulunmaksızın kullanılabilecektir.

(5) 2021 ve 2022 yıllarında açıktan atama yoluyla birinci kere işe alınan işçiye ilişkin takımların vefat, istifa, kamu misyonundan çıkarılma, mukavelenin feshi, naklen atama sebebiyle işçinin işe başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2022 yılında rastgele bir müsaadeye gereksinim duymaksızın bu işçi yerine yeni işçi alma hakkı gizlidir.

(6) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak emekli işçi atamaları (3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan takım, konum ve misyonlara yapılan atamalar hariç), birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamalara tabidir. Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yapılacak atamalar ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamaların dışındadır.

Ek atamalar

UNSUR 5- (I) Milletlerarası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip işçi, yeni üretim tesisi, işletme ünitesi kurulması yahut evre alınması yahut yeni hizmet ünitelerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli işçi, kamu teşebbüslerinin mal yahut hizmet üretiminde artış görülmesi yahut faaliyet alanının genişlemesi durumunda gereksinim duyulan işçi ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan çalışana yönelik talepler ve başka nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan işçi muhtaçlığına ait talepler ek atamalar kapsamında kıymetlendirilebilir. Kamu teşebbüsleri kelam konusu gereksinimlerine ait ayrıntılı tahlil ve münasebetleri ilgisine nazaran Bakanlığa yahut Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına bildirir. Bakanlığın yahut Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının uygun görüşü üzerine, bu talepler, kamu teşebbüsünün ilgili olduğu Bakanlık tarafından statü ve unvan belirtilerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilir. Kelam konusu atama müsaadelerine ait talepler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak işçi sayısı, 2021 yılında ayrılan işçi sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci unsuru çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) %50’sini geçemez.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun ek 8 inci unsuru çerçevesinde oluşan işçi muhtaçlığına yönelik talepler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve işçi gereksinimi 4 üncü unsur ile bu hususun birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme ünitelerine ait işçi talepleri, Bakanlık yahut ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının uygun görüşü üzerine, kamu teşebbüsünün ilgili olduğu Bakanlık tarafından gönderilen talepler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca sonuçlandırılır.

(3) Kamu teşebbüslerince, istihdam maliyetleri kısmen yahut büsbütün milletlerarası kuruluşlar tarafından karşılanan çalışana ait atamalar, milletlerarası standartlarca belirlenen taban istihdam sayısı şartlarının karşılanması maksadıyla yapılacak olan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, gemi trafik hizmetleri sisteminde vazife yapacak kılavuz kaptan, gemi adamı ve deniz trafik operatörü ile ARFF memuru (hava alanı kurtarma ve yangınla uğraş memuru) atamalarına yönelik talepler kelam konusu işçinin yalnızca talep edilen ilgili alanda istihdam edilmesi kaydıyla, 4 üncü unsurun birinci fıkrası ile bu hususun birinci fıkrasında belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Bakanlıkça ayrıyeten kıymetlendirilir.

Zarurî istihdam

HUSUS 6- (1) Aşağıda belirtilen atamalar, 4 üncü unsurun birinci fıkrası ile 5 inci unsurun birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaların dışındadır. Bu kapsama giren işçi, rastgele bir müsaadeye tabi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde vazifeye başlatılabilir.

a) İlgili yıl içinde minimum sonlara nazaran kontenjan açığı doğması kaydıyla, özel kanunlar ve ilgili mevzuat gereği çalıştırılması mecburî olan işçiye ait atamalar.

b) 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan takım, konum ve vazifelere yapılan atamalar.

c) İlgili mevzuat kararları mucibince, kamu teşebbüsü tarafından gönderildiği eğitim yahut görevlendirmeler kapsamında teşebbüse karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan işçiye ait atamalar.

ç) Askerlik hizmeti sonrasında kamu teşebbüsündeki vazifesine geri dönen işçiye ait atamalar.

d) Profesyonel sendikacı olarak misyon yapmasının akabinde kamu teşebbüsüne geri dönen işçiye ait atamalar.

(2) Mahkeme kararlan nedeniyle vazifeye başlatılması gereken işçiye ait açıktan atamalar öncelikle 4 üncü hususun birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, bunun kâfi olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

(3) Engelli işçi istihdamında, kamu teşebbüsünün personeli iken engelli olmuş olanlara öncelik tanınır.

İmtihanlar

HUSUS 7- (1) Birinci kez açıktan atama ile işçi alımı, 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan takım ve durumlar için Kamu Vazifelerine Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelikte; emekçi statüsü için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelikte belirlenen yöntem ve asıllar çerçevesinde yapılır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı paydaşlıklar, Bakanlık uygun görüşünü alarak çıkaracakları Yönetmelikle, faaliyet alanı prestijiyle özel niteliği haiz durumlara, birinci fıkra kapsamı dışında kurumsal imtihan ile atama yapabilir. Bu kapsamda yapılan atamalarda en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bilgi sunulur. İmtihan bahisleri, imtihanın hali ve imtihan kurulunun teşkili ile imtihana ait öbür konular da bu Yönetmelikle düzenlenir, ilgili teşebbüsler Yönetmelik kapsamında belirlenen konumlara atama yapmak için yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama müsaadesi alınmış durumların sayısı ve unvanı ile genel mevzuattaki ve kendi mevzuatındaki şartları, Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) taban puanını, Resmi Gazete ile kendi kurumsal internet adreslerinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur. 70 puandan az olmamak üzere KPSS puan sırası dikkate alınarak belirlenen adaylardan, açıktan atama müsaadesi alınmış durum kontenjanının 10 katından fazla olmamak üzere ilgili teşebbüs tarafından belirlenen sayıda aday yazılı imtihana çağrılır. Yazılı imtihan sonucunda en yüksek puandan başlanarak giriş imtihanı duyurusunda belirtilen takımın üç katma kadar aday sözlü/uygulamalı imtihana çağrılır. Adayların kesin muvaffakiyet puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı imtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Halihazırda yürürlükte olan yönetmelik kararlarının uygulanmasına devam edilir.

(3) Kamu teşebbüsleri, 2022-2024 devrinde, Türkiye İş Kurumu ve kamu teşebbüsünün karşılıklı mutabakatı olması halinde, Türkiye iş Kurumu tarafından düzenlenecek istihdam garantili eğitimler vasıtasıyla işçi temin edebilir. Bu biçimde yapılacak atamalar öncelikle 4 üncü hususun birinci fıkrası ile 5 inci unsurun birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, bunun kâfi olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan işçinin daima personel takımlarında istihdamı

HUSUS 8-

(2) Bu unsurun uygulanmasında, bireylerde aranacak kaidelerin tespiti ve işçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alım kontratının kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 23 üncü unsuru kararları temel alınır.

(3) Bu unsur uyarınca yapılacak atamalar 4 üncü unsurun birinci fıkrası ile 5 inci unsurun birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı iştiraki için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak formda karşılanır. Bu formda yapılacak atamalarda 7 nci unsurun birinci fıkrasında belirtilen yordam uygulanmaz.

(4) Teşebbüs ve bağlı paydaşlıklar yılı içerisinde yazılı ve/veya kelamlı ya da uygulamalı imtihan yapar. Bu kapsamda yapılacak imtihana ait yordam ve temeller ile gerekli nitelikleri tespit etmeye idare şuraları yetkilidir.

(5) Bu husus kapsamında yapılacak süreçler sebebiyle oluşacak kaidelere ahenk sağlanması maksadıyla hizmet alım kontratlarında değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kararları çerçevesinde idare şuraları yetkilidir.

(6) Bu unsur kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(7) Bu unsur kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet çeşidi, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek biçimde 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı meblağlarında eksilme oluşması halinde bu meblağ, ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülür.

Süreksiz emekçiler

UNSUR 9- (1) Kamu teşebbüsleri, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde yalnızca mevsimlik işlerde ve/veya kampanya işlerinde süreksiz personel çalıştırabilir. Kelam konusu süreksiz emekçilerle yapılacak kontratlarda personelin mevsimlik ve/veya kampanya emekçisi olduğu belirtilir.

(2) 2022 yılında süreksiz emekçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay müddeti, 22 nci unsurun birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak halde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirilir.

(3) Vize edilen cetvellerin bir örneği, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca ilgili kamu teşebbüsüne, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına gönderilir. Bu vize süreci yapılmaksızın ilgili işçiye ödeme yapılamaz.

(4) 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci unsuru çerçevesinde oluşan süreksiz işçi gereksinimi öncelikle ikinci fıkra kapsamında kıymetlendirilir.

(5) İkinci fıkradaki tavamn kâfi olmaması durumunda oluşan ek süreksiz işçi talebi Bakanlık yahut ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

Fazla çalışma

HUSUS 10- (1) Kamu teşebbüsleri, 2022 yılında, 22 nci unsurun birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak halde ilgili mevzuat çerçevesinde fazla çalışma yaptırabilir.

(2) Fazla çalışma tavanının kâfi olmaması halinde, birinci fıkrada belirtilen tavanı %10’una kadar artırmaya kamu teşebbüsü idare heyeti yetkilidir.

(3) Eser alım kampanya faaliyetleri rekolteye bağlı olarak değişiklik gösteren, yeni mal yahut hizmet üretim üniteleri faaliyete geçen yahut tesis yahut üniteleri diğer bir kamu işletmesine devredilen, özelleştirilen yahut öteki bir kamu işletmesinin tesis yahut ünitelerini devralan, mal yahut hizmet üretiminde artış görülen, rehabilitasyon ve bakım tamir faaliyetleri yürüten ve güç arz güvenliğinin sağlanması maksadıyla faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri ile üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden kamu teşebbüslerinde fazla çalışma tavanı ilgisine nazaran Bakanlık yahut Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı tarafından yine belirlenebilir.

Durum iptali

HUSUS 11- (1) Maaş ve fiyat ödemeleri Özelleştirme Yönetimi Başkanlığınca karşılanan kuruluşlarda, 2021 yılı içinde emeklilik yahut iş akdi feshi nedeniyle ayrılan çalışanların durumlarının tamamı 30/6/2022 tarihine kadar idare şurası kararı ile iptal edilecek ve Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına bilgi verilecektir.

Öbür istihdam biçimleri

HUSUS 12- (1) Kamu teşebbüsleri, bu Kararda bahsi geçmeyen her türlü işçi alımından evvel ilgisine nazaran Bakanlıktan yahut Özelleştirme Yönetimi Başkanlığından müsaade almak zorundadır.

İhale yoluyla hizmet alımı

HUSUS 13- (1) Kamu ihale mevzuatında tarifi yapılan hizmetler, 2022 yılında; 4734 sayılı Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, teşebbüs ana statüsü ve ilgili öbür mevzuat kararları çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren, kamu teşebbüsleri, kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek kuralıyla, 2022 yılı için hizmet alımı ihalesi sürecini başlatabilir.

(2) Kamu teşebbüsleri, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan yararın artırılması gayesiyle, Program kapsamında işletme bütçelerini 2022-2024 devrini kapsayacak halde yaparak hizmet alımlarına çıkabilir.

(3) Özel niteliği nedeniyle 2024 yılı sonrasını kapsayan devir için de mukavele yapılmasına gereksinim duyulan çok yıllı hizmet alımlarının yapılıp yapılmayacağına ait karar, ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip Bakanlık tarafından verilir.

(4) Program amaçları ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2022 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin meblağı, 22 nci hususun birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan fiyatı aşamaz. 2021 yılında yüklenici firma aracılığıyla sağlanan hizmetlerin 2022 yılında teşebbüs işçisi eliyle yapılması yahut bu hizmetlere muhtaçlık kalmaması durumunda, anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı fiyatı, 2022 yılı tavanından düşürülür. 2023 yılı ve sonrasına ait hizmet alımı tavanları, bu fıkra kapsamında bildirilen tavanın her yıl için %10’ar artırılması yoluyla hesaplanır.

(5) Kamu teşebbüsünün ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, demek, birlik, sandık üzere kuruluşlar ile bu kuruluşların kurmuş olduğu yahut iştirak ettiği şirketler, direkt yahut dolaylı olarak hizmet alımı ihalelerine iştirak edemez ve bunlardan rastgele bir biçimde hizmet alımı yapılamaz.

(6) Kamu teşebbüsleri ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ait olarak, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına Mart ayı sonuna kadar sunulmak üzere rapor hazırlar. Kelam konusu raporda, her bir ihale bazında hizmet alımlarının niteliği, kıymet derecesi, hizmetin dışarıdan alım yoluyla yaptırılmasının münasebeti, ihale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı, maliyeti, ileriki yıllarda devam edip etmeyeceği, mühleti ve mukavelelerin yenilenmesi sırasında sağlanabilecek tasarruf bahislerinde ayrıntılı bilgiler bulunur.

(7) Bu Karar kapsamında gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ait iş ve ihalelerin; 4734 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun ve ilgili öteki mevzuata uygun bir halde yapılmasından ve ihalenin kamu teşebbüsüne en az mali yük getirecek formda sonuçlanmasını sağlayacak önlemlerin alınmasından kamu teşebbüsü idare heyeti sorumludur.

Ek hizmet alımları

UNSUR 14- (1) Yeni üretim tesisi, işletme ünitesi kurulması yahut bölüm alınması, yeni hizmet ünitelerinin faaliyete geçmesi, kamu teşebbüslerinin mal yahut hizmet üretiminde artış görülmesi yahut faaliyet alanının genişlemesi durumunda ek hizmet alımı talepleri ile öbür nedenlerle kamu tcşcbbüsünce ortaya konulan hizmet alımı gereksinimine ait talepler ayrıyeten kıymetlendirilir. Bu konuda karar almaya, kelam konusu taleplere ait bedellerin 13 üncü unsurda belirtilen hizmet alımı tavanında;

a) %10’u kadar bir artışı gerektirmesi halinde, kamu teşebbüsü idare şurası,

b) %10’un üzerinde bir artışı gerektirmesi halinde, Bakanlık yahut ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı,

yetkilidir.

(2) Harika şartlardan (yangın, zelzele, sel, heyelan gibi) kaynaklanan süreksiz müddetli hizmet alımlarına yönelik harcamalar bu Karar kapsamındaki sınırlamalara tabi değildir.

(3) İhracat yapan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerin yapacakları ihracat kapsamında dışarıdan alacakları iç ve dış navlun hizmetlerine ait bedeller ile güç alanında faaliyette bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerince sistem arz güvenliğinin sağlanması açısından hayati değer taşıyan acil durumlarda, ilgili Bakanlığın kıymetlendirme ve talimatları çerçevesinde yapılması mecburilik arz eden hizmet alımlarına ait bedeller hizmet alımı tavanı sınırlamalarının dışındadır. Bu kapsamda yapılan hizmet alım meblağları ve hizmet alımlarının mahiyeti Bakanlığa bildirilir.

(4) 13 üncü ve 14 üncü hususlar uyarınca, hizmet alımlarına ait olarak verilen müsaadeler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci hususu kapsamında verilmiş sayılır.

Kamu teşebbüsü ile yüklenici firma bağı

UNSUR 15- (1) İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında, yüklenici firmanın istihdam ettiği personellerin kamu teşebbüsü ile olan bağlarında 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kanununa Nazaran İhale Edilen İşçi Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen Personellerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik kararları ile başka ilgili mevzuat kararları dikkate alınacaktır. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen çalışanların kamu teşebbüsü ile olan bağlarında, iş hukukuna nazaran devamlılık arz edebilecek kararlara ve uygulamalara kontratlarda yer verilmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Mali Kararlar

İşletme bütçesi

UNSUR 16- (1) Bakanlık bu Kararın yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Programı kamu teşebbüslerine gönderir. Kamu teşebbüsleri, 2022 yılına dair işletme bütçelerini Program amaçlarını temel alarak hazırlar ve 31/12/2021 tarihine kadar, Bakanlığa ve ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına bildirir.

(2) İşletme bütçesinde taban olarak faiz dışı fazla tablosuna, gelir tablosuna, bilançoya, ayrıntılı yatırım harcamalarına, nakit akım tablolarına ve kullanılması öngörülen kredi bilgilerine ait tablolara yer verilir.

(3) Gerek duyulması halinde ilgili kurumların görüşünü alarak işletme bütçelerinde, programda ve performans amaçlarında değişiklik yapmaya ve gerekli önlemleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu kapsamda;

a) 2021 yılında sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı iştirakleri, faiz dışı fazla tablosunda yer alan ve işletme bütçesine temel teşkil eden gelir niteliğinde olan yahut nakit girişi sağlayan kalemlerin toplamında bir azalma yahut sarfiyat niteliğinde olan yahut nakit çıkışını gerektiren kalemlerin toplamında bir artış olmasının beklenmesi durumunda,

b) (a) bendi dışında kalan kamu teşebbüsleri ve bunların bağlı iştirakleri ise faiz dışı fazla tablosunda yer alan ve işletme bütçesine temel teşkil eden gelir niteliğinde olan yahut nakit girişi sağlayan kalemlerin toplamında %10’u aşan bir azalma yahut masraf niteliğinde olan yahut nakit çıkışını gerektiren kalemlerin toplamında %10’u aşan bir artış olmasının beklenmesi durumunda,

işletme bütçesi değişiklik taleplerini ayrıntılı münasebet ve mali büyüklükleri içerecek halde Bakanlığa iletir. Bu durumlar dışında kalan değişikliklerde işletme bütçesinde değişiklik yapmaya kamu teşebbüsü idare konseyi yetkilidir.

(4) İşletme bütçesinde yapılan değişiklikler kamu teşebbüslerince beş iş günü içerisinde Bakanlığa ve ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına bildirilir.

(5) Bakanlıkça taahhüt edilen sermayeye mahsuben yapılan ödemeler, görevlendirme ödemeleri ve uygulamaları, yatırım tavanının değişmesi, gerçekleşen kambiyo ziyanı, bu Karar kapsamında verilen müsaadeler ile idare heyeti kararına bırakılan yetkiler ve/veya temettü transferi kaynaklı değişiklikler nedeniyle işletme bütçelerinde değişiklik yapmaya kamu teşebbüsü idare şuraları yetkilidir. Bunlardan yatırım ödeneği tavanının değişmesi halinde kamu teşebbüslerince Bakanlığa yahut ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına beş iş günü içerisinde bilgi verilir.

Alım ve satımlarda fiyat ve ölçü uygulamaları

HUSUS 17- (1) Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte özgürdür. Satış fiyatları ve tarifeler; uygulanan ekonomik programda yer alan prensip ve siyasetler, programdaki mali amaçlar ve teşebbüsün finansman muhtaçlığı dikkate alınarak belirlenecektir.

(2) Fiyat ve tarife düzenlemelerinde, ilgili düzenleyici vc denetleyici üst heyetin uygulamaları ile gerekli uyum sağlanır. Kamu teşebbüsleri, düzenleyici ve denetleyici üst heyetlere yapacakları tarife ayarlama müracaatlarının bir örneğini bilgi için, Bakanlığa ve ilgisine nazaran Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına eş vakitli olarak gönderir.

(3) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakleri alım fiyatı açıklayarak temin ettikleri tarım eserlerinin alım ölçü ve fiyatını Bakanlığın görüşünü alarak belirler.

Borç ve alacaklar

HUSUS 18- (1) Kamu teşebbüsleri, kamu ve özel kesim ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını vaktinde ödemek ve temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli süreçleri vaktinde tesis ettirmek zorundadır.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ortası faiz uygulaması

HUSUS 19- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakler, kendi ortalarındaki ticari münasebetler hasebiyle oluşan yahut oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi ortalarında yapılacak bir protokol ile belirler ve hesaplarım uzlaşılan faiz oranları üzerinden fiyat. Yapılan protokolün bir örneği, en geç protokol tarihini takip eden 15 iş günü içinde Bakanlığa gönderilir.

(2) Taraflar ortasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, Bakanlık genel faiz oranlarım dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkilidir.

Finansal korunma

UNSUR 20- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, finansal piyasalarda mevcut olan araçları sadece ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri yahut gerçekleştirecekleri kesin olan ticari yahut finansal süreçlerden doğan risklerden korunmak hedefiyle kullanabilir. Teşebbüslerde bu çeşit finansal araçların kullanılmasında ve bu emel doğrultusunda yapılacak süreçlere ait tarz ve asılların belirlenmesinde teşebbüs idare konseyleri yetkilidir.

(2) Bu kapsamda yapılacak süreçlerin tipi, boyutu ve müddeti teşebbüsün korunmak istediği risk ölçümlemeleri ile uyumlu olmalıdır.

(3) Teşebbüsler kendi risk idare sistemi ile iç kontrol ünitesi, fon hizmet ünitesi ile gerekli öteki üniteleri kurar. Finansal ve emtia risklerinin yönetilmesi, piyasaların kıymetlendirilmesi ve sair gayelerle alanlarında uzmanlaşmış gerçek yahut hukukî bireylerin sahip olduğu bilgi ve marifetlerinden istifade etmek hedefiyle ilgili alt ünite tarafından kâfi uzmanlık seviyesi sağlanıncaya kadar onaylanmış bütçe sonları içerisinde kalmak kaydı ile danışmanlık hizmeti alınabilir.

(4) Finansal araçları kullanacak kamu iktisadi teşebbüsleri, kuruluşun finansal risklerinin ve emtia risklerinin saptanması ve ölçülmesi, sonrasında alınacak aksiyonların belirlenmesi, kıymetlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumlu riskin erken saptanması komitesi ve finansal risk idaresi kurulu kurar.

(5) Bu unsur kapsamında süreç yapılması halinde takip eden ayın birinci beş iş günü içerisinde bir evvelki aya ait yapılan sürecin ismi, emeli, fiyatı, vadesi, niteliği üzere sürece ait bilgiler teşebbüslerce Bakanlığa iletilir. Ayrıyeten bu süreci yıl içerisinde gerçekleştiren teşebbüsler, takip eden yılın Ocak ayının son iş gününe kadar bir evvelki yıla ait yapılan tüm süreç ve sonuçlarını rapor olarak Bakanlığa iletir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

HUSUS 21- (1) Mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını teminen, Bakanlık, izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirlemeye yetkilidir.

(2) Kamu işletmeleri, yatırım ve finansman programındaki maksatların gerçekleşmesinin izlenmesi hedefiyle istenilen bilgi ve evraklar ile içeriği Bakanlıkça belirlenecek mali ve mali olmayan tabloları talep edilen halde ve belirlenen müddette Bakanlığa göndermek zorundadır.

Kapasite geliştirme

UNSUR 22- (1) Kamu işletmeleri, mali ve mali olmayan konsolide datalarını sağlıklı vc daima bir biçimde üretecek bilgi süreç alt yapısını kuracak yahut kurmuş oldukları bilgi süreç alt yapısını geliştireceklerdir.

(3) Kamu işletmeleri, izleme kapsamında kâfi ölçüde ekipman ve insan kaynağı tahsis eder.

Gaye tespiti ve takibi

HUSUS 23- (1) Bakanlık, Program kapsamında ve kamu teşebbüsü bazında 2022 yılı için üçer aylık, 2023-2024 periyoduna ait yıllık maksatlar ve tavanlar belirler ve ilgili kamu teşebbüsüne gönderir.

(2) Kamu teşebbüsleri; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu prestijiyle, birinci fıkra kapsamında kendileri için belirlenen amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamadıysa buna ait münasebetleri ve alınacak önlemleri, takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa iletir.

(3) Bakanlık, kamu teşebbüslerinin 2022 yılı faaliyetlerini takip etmek, belirlenen gayeler kapsamında kıymetlendirme yapmak ve teşebbüs faaliyetlerinin bu Karar kararlarına uygunluğunu takip etmek emeliyle, üçer aylık devirler prestijiyle kontrol yapmaya ve rapor hazırlamaya yetkilidir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak kontroller esnasında, kamu teşebbüsleri, istenilen bilgi ve dokümanları temin etmek ve kontrolü yapan yetkili işçiye vermek zorundadır. İletilen bilgi ve dokümanların doğruluğundan ve tutarlılığından, kamu teşebbüsünün ilgili ünite yöneticisi, ilgili işçi ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(5) Bakanlık, üçüncü fıkra kapsamında kontrol yapılacak kamu teşebbüslerini ve buna ait yol ve temelleri belirlemeye yetkilidir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Kararlar

Stratejik planlar

UNSUR 24- (1) Stratejik planları Bakanlık olumlu görüşü ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı taralından uygun görülen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı paydaşlıklar, kelam konusu planlarda yer alan vizyon, stratejik emel, amaç ve performans göstergelerine bu planlar kapsamında öngörülen maliyet ve ödenekler çerçevesinde ulaşmak için gerekli önlemleri alır.

(2) Stratejik planları Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmamış yahut mevcut stratejik plan devirleri 2022 yılı sonunda bitecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakler, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Bakanlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ait yol ve temeller çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlar.

(3) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakler, yıllık yatırım ve finansman programlarını stratejik planlarında yer alan emel ve amaçlara uygun olarak hazırlamak zorundadır.

(4) Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Kıymetlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Yol ve Temeller çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerin stratejik planları izlenip pahalandırılacak ve performansları ölçülecektir.

(5) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerin stratejik planlarına ait olarak;

a) 2021 yılına ait performans kıymetlendirme raporları kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakler tarafından 1/4/2022 tarihine kadar Bakanlığa, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilir.

b) Bu Kararın yayımlanmasının akabinde muhtaçlık olması halinde 2022 yılına ait performans programı revize edilerek 1/12/2021 tarihine kadar kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı paydaşlıklar tarafından Bakanlığa, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve ilgili bakanlığa gönderilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde performans programı 1/1/2022 tarihi prestijiyle yürürlüğe girer.

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakler tarafından hazırlanacak 2023 yılına ait performans programı en geç 15/7/2022 tarihine kadar Bakanlığa, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve ilgili bakanlığa gönderilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde performans programı 1/1/2023 tarihi prestijiyle yürürlüğe girer.

İç denetim sisteminin oluşturulması

UNSUR 25- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerin idare heyetleri ile vazife ve yetkileri çerçevesinde her seviyedeki yöneticileri;

a) Faaliyetlerin, misyon, yetki ve sorumlulukların belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik pahaları benimsemiş, kâfi ve uzman işçi tarafından aktif, tesirli ve ekonomik bir formda yürütülmesini,

b) Gaye ve amaçların gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini ve bu riskleri yönetmek için uygun denetim prosedürlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını,

c) Vaktinde ve hakikat karar alınmasını, işçinin vazifesini hakikat bir biçimde yerine getirmesini, ilgililerin ve kamuoyunun vaktinde ve yanlışsız bilgiye erişmesini sağlamak üzere faal bir bilgi ve bağlantı sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve işletilmesini,

ç) Yılda en az bir defa denetim öz kıymetlendirme yapılmasını,

d) Tüm bu faaliyetlerin daima ve sistemli bir biçimde izlenmesi ve geliştirilmesini, sağlamak üzere iç denetim sisteminin oluşturulmasından sorumludur.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı paydaşlıklar, kurumsal idare prensiplerini dikkate alarak, kontrol faaliyetlerini yürütecek tertipleri oluşturmak ve kâfi sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlüdür.

(3) tç denetçi olarak atanacaklarda,

a) Kamu İç Denetçi Sertifikası,

b) CIA (Certified Intemal Auditor),

c) CISA (Certified Information System Auditor),

ç) CCSA (Certifıcation in Control Self-Assessment),

d) CGAP (Certified Govemment Auditing Professional),

e) CFSA (Certified Financial Services Auditor),

f) CRMA (Certifıcation in Risk Management Assurance),

sertifikalarından birine sahip olma koşulları aranır. İç kontrol ünite lideri, iç denetçiler için aranan kuralları haiz olan; tercihen ilgili kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı iştirakte çalışanlar ortasından; kıdem, bilgi ve deneyim seviyesi dikkate alınarak ilgili kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı iştirak genel müdürünün teklifi üzerine idare şurası tarafından atanır.

(4) Üçüncü fıkrada sayılan sertifika kuralları ile 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 4 üncü hususunda sayılan koşullar minimum olarak belirlenmiş olup, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakler iç kontrolün öncelikli liyakat ve ihtisas alanlarını, tahsil, hizmet ve yeterlilikle ilgili başka konuları da dikkate alarak iç denetçi olarak atanacaklarda aranan kaidelere kendi gereksinimlerine nazaran ek kıstaslar getirebilir. Çalışanın minimum kuralları taşıması iç denetçi olarak atanması için kâfi olmayıp, sonuncu basamakta atamaya ait yetki ve sorumluluk kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerin idare konseylerine aittir.

Kurumsal dataların yayımlanması

HUSUS 26- (1) Kamu işletmeleri, idare bilişim sistemlerinin geliştirilmesi gayesiyle gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda, bilgi ve bağlantı teknolojilerinin alt yapısını, kurumsal kaynak planlamasının gerektirdiği yazılım ve sistemlerini, intranet ve internet portallerini geliştirir. Yayınlanan bilgilerin devamlı güncellenmesi sağlanır.

(2) İnternet sitelerindeki bilgiler, kurumsal idare prensiplerinde belirtilen asıllar çerçevesinde, minimum içeriği 27/1/2007 tarihli ve 26416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurumlan İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine uyumlu olacak biçimde ve en şimdiki haliyle yer alır.

(3) Kamu işletmeleri, kurumsal idare prensipleri ile 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Minimum İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde hazırladıkları 2021 yılına ilişkin faaliyet raporlarını, 31/5/2022 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlar.

(4) Bakanlık, izleme kapsamına aldığı kamu işletmelerinin toplu datalarını ve tahlillerini içeren 2021 yılına ilişkin Kamu İşletmeleri Raporunu, 31/10/2022 tarihine kadar internet sayfasında yayımlar.

Yazışma mühletleri, kanalları ve metodu

HUSUS 27- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak her türlü yazışmaya ait karşılıklandırma mühletleri konusunda, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Tarz ve Temellere Ait Yönetmelikte belirtilen mühletler dikkate alınır.

(2) Bu Karar kapsamında Bakanlığa iletilecek talepler ilgili Bakanlıklar üzerinden değil, direkt kuruluşlar tarafından yapılır.

(3) Kamu işletmelerinin ilgili kuruluşlarla yapacakları yazışmalarda, işletmeyi temsile yetkili olduktan hususu idare kurulunca tescil edilmek üzere, ticaret sicil memurluğuna bildirilen, işletmede en üst düzeyde yetkiyi haiz iki yöneticinin imzasının bulunması mecburidir.

Yurt dışı bağlı iştirakler, iştirakler ve yatırımlar

UNSUR 28- (1) Kamu teşebbüsleri, yurt dışında kurulmuş ve yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına tabi faaliyet gösteren bağlı iştirakleri ile iştiraklerine ve yurt dışında yapmış oldukları yatırımlara ait her türlü bilgi ve belgeyi, talep edilmesi durumunda, Bakanlığa bildirir.

(2) 233 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 58 inci hususunun üçüncü fıkrasına nazaran kurulan yahut kurulacak olan bağlı paydaşlık ve iştiraklerin sermaye değişimlerine ait olarak yapılacak her türlü süreçte, Bakanlığın uygun görüşü aranır.

Sorumluluk

HUSUS 29- (1) Kamu teşebbüslerinin ilgili mevzuat ve bu Kararda belirtilen prensipler çerçevesinde faaliyet göstermesinden, kamu teşebbüsleri tarafından iletilen taleplerin mevzuata ve teşebbüsün ana statüsüne uygunluğundan ve Bakanlık, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından kamu teşebbüslerine verilen müsaadeler ile Bakanlık bütçesinin “05 – Cari Transferler” ve “08 – Borç Verme” tertiplerinden yapılan ödemelere bahis süreçlerin ilgili mevzuata ve emeline uygun olarak kullanılması ve gerçekleştirilmesinden idare şurası sorumludur.

Bağımsız kontrol ve finansal raporlar

HUSUS 30- (1) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Kontrole Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız kontrole tabi olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakleri, bu bahiste gerekli önlemleri alır ve 13/1/2012 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun süreksiz 1 inci hususunun birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal rapor hazırlama konusunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturur.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştiraklerin idare heyetleri, bağımsız kontrol kuruluşunu seçmeye, kuruluşla bağımsız kontrol kontratı imzalamaya ve mevzuyla ilgili öbür konuların yerine getirilmesine yetkilidir. Bağımsız kontrol kuruluşu seçimi sürecinde kaliteli bir bağımsız kontrolü teminat altına alacak her türlü önlemi almak ve satın alma sürecini bunu mümkün kılacak formda yürütmek idare şuralarının sorumluluğundadır.

(3) Bağımsız kontrol seçimine temel ihale şartnameleri yahut direkt atımlarda teknik şartnameler süreç başlatılmadan en az bir ay öncesinde Bakanlık görüşüne sunulur. Gerekli görülmesi halinde, Bakanlıkça bağımsız kontrol hizmeti satın alma süreci ile bağımsız kontrole ait imzalanan “Bağımsız Kontrol Hizmeti Sözleşmesi” kararları kapsamında bağımsız kontrol çalışmaları denetlenebilir.

(4) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakleri, münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında ve sunumunda Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafmdan yayımlanan TMS/TFRS’yi temel alır.

(5) Finansal rapor hazırlamaya ait unsur, yöntem ve temellerin, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini yahut uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, TMS/TFRS’nin uygulanmasında idare heyetlerinin tercihine bırakılan mevzularda, gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça kararlar alınabilir.

(6) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı iştirakleri, bağımsız kontrol raporlarım ve eklerini idare şurasına sunulmasından sonra bir ay içerisinde Bakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına basılı ve elektronik ortamda gönderir.

Yordam ve asıllar bildirisi

UNSUR 31- (1) Bu Kararda belirtilen kararların uygulanması hedefiyle izlenecek yol ve asıllar Bakanlıkça çıkarılacak bildiri ile belirlenir.

Yürürlük

HUSUS 32- (1) Bu Kararın;

a) 1 inci, 2 nci ve 4 üncü hususları, 5 inci hususunun dördüncü fıkrası ile 13 üncü, 16 nci, 31 inci, 32 nci ve 33 üncü unsurları yayımı tarihinde,

b) Öbür kararları 1/1/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 33- (1) Bu Karar kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

KAMU TEŞEBBÜSLERİNİN 2022 YILI MALİ GAYELERİ (Bin TL)

Kamu Teşebbüsleri

Yatırım

Borçlanma

Gereği (1)

Faiz Dışı Fazla

233 savılı Kanun Kararında Kararnameye Tabi Kamu İktisadi Teşebbüsler

ve Bağlı Paydaşlıklar

1-Türkive Seker Fabrikaları A.S. (TSFAS)

145.303

2.226.475

-419.975

2-Eti Maden İsletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)

1.122.119

14.700

-30.700

3-Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

160.000

1.845.034

2.746

4-Türkive Kömür İsletmeleri Kurumu (TKl)

105.613

1.285.261

650.226

5-Elektrik Üretim A.S. (EÜAS)

2.840.000

3.413.549

-142.178

6-Türkive Elektrik İletim A.S. (TEİAS)

8.500.000

-155.308

49.115

7-Türkive Petrolleri A.O. (TPAO)

22.135.114

11.332.556

-10.785.199

8-Boru Sınırları ile Petrol Tasıma A.S. (BOTAS)

8.500.000

16.360.000

-4.603.033

9-Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

76.800

5.152.978

-2.316.957

10-Cav İsletmeleri Genel Müdürlüğü (CAYKUR)

9.500

919.511

1.109.389

11-Tarım İsletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

404.553

336.407

-106.874

12-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)

76.808

326.120

241.858

13-Devlet Gereç Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)

39.286

168.476

-269.476

14-T.C. Devlet Demiryolları İsletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

14.623.000

19.727.332

3.536.727

15-TCDD Nakliyat A.S.

1.524.142

3.161.776

0

16-Türkive Ravlı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAS)

416.600

502.932

90.898

17-Devlet Hava Mevdanları İsletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

1.000.000

-131.614

88.439

18-Kıvı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)

75.000

-652.744

480.093

19-Türkive Elektromekanik Sanavi A.S. (TEMSAN)

7.054

10.305

-2.605

20-Türkive Elektrik Dağıtım A.S. (TEDAS)

109.289

315.212

-405.212

4046 savılı Kanuna Tabi Olun Sermayesinin Yarıdan Fazlası Kamuya İlişkin Olan İsletmeci Kuruluşlar

Sümer Holding A.S.

183

33.936

2.524

Türkive Denizcilik İsletmeleri A.S. (TDİ)

1.880

-28.267

20.717

(1) Borçlanma gereğindeki olumlu meblağlar, kuruluşun finansman gereksinimi olduğunu tabir etmektedir.

  • Leave a Comment