Ocak ayında memurlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren memur olan ve olmayanlara yapılan ödemeler ne kadar artacak?

Bu yazımızda 6. periyot toplu mukavele sonrasında 2022 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak kimi memurlar ile kamu işçisi olmayanlara yapılan ödeme fiyatlarındaki artışları açıklamaya çalışacağız. Hesaplamalarda kullandığımız maaş katsayısı 6. devir toplu kontrat metninde yer alan maaş katsayısı olup bu sayılar enflasyon farkı çıkması halinde artacağından ödemelerde buna bağlı olarak artacaktır.

Birtakım memurlara yapılan ek özel hizmet tazminatı fiyatı ne kadar artacak?

Kimi memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla fiyat almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Kent Plancısı mesleklerini haiz olup (Bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra ünite yöneticileri dahil) 1-4’üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

Buna nazaran, bu unvandaki çalışandan belli koşullara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin meblağı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Kent Plancısı mesleklerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Lideri ve daha üst idari vazifelerde bulunanlar için; 9500 * 0,188787* % 30 = 538,04 TL ödenecektir.

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Kent Plancısı için; 9500 * 0,188787* % 20 = 358,69 TL’dir. Bu meblağdan yalnızca damga vergisi kesilecektir.

Birtakım memurlara bölgelere nazaran ödenen ek tazminat meblağı ne kadar artacak?

Unvanları tıpkı olsa da birtakım işçinin maaşları başkalarından daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara yahut çalıştıkları projelere nazaran maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Bilhassa Teknik Hizmetler Sınıfı’nda misyon yapan işçiler ile Sıhhat Hizmetleri Sınıfı’nda vazife yapan işçilerin maaşlarına Kalkınmada Öncelikli Bölgelere nazaran ödenen ek tazminat nedeniyle kıymetli meblağda maaş farkı sağlanmaktadır.

Ek tazminatların hangi unvanlı çalışana ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmış ve tazminatlarda bölgelere nazaran farklılık oluşturulmuştur.

Buna nazaran; Sıhhat Hizmetleri Sınıfı’nda misyon yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500* 0,188787 % 90 = 1.614,12 TL, pratisyen tabiplere ise 9500* 0,188787 *% 50 = 896,73 TL fiyatındadır. Bu meblağdan yalnızca damga vergisi kesilecektir.

Veteriner tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL fiyatındadır. Tekrar Teknik Hizmetler Sınıfı’nda vazife yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 35= 627,71 TL fiyatındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme fiyatı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70’i oranında olup, bu meblağ 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL’dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Emsal ödemelerin niye diğer hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Bilhassa öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

Ocak’tan itibaren memura verilecek ödül fiyatı ne kadar olacak?

Memura yapılacak ödülde temel alınan öge üstün muvaffakiyet dokümanı almaktadır. Üstün muvaffakiyet dokümanı verilenlere, merkezde bağlı yahut ilgili bakan ve vilayetlerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilmektedir. Bu meblağ ise 9500* 0,188787* % 200 = 4.842,38 TL’dir. Lakin, yapılacak bu ödeme azamî meblağ olup, kurumlar bu ödemenin üstünde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.

Görüleceği üzere, memurlara ödül vermeye bakanlar ve valiler yetkili kılınmıştır. Hususta dikkat çeken değerli bir konu da alakalı bakanların ödül verip veremeyeceği konusudur. Kanunda alakalı bakanlara bu istikamette bir yetki verilmemiştir. Lakin, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu hususa açıklık getirebilir.

Güvenlik korucuları ne kadar fiyat alacak?

442 sayılı Kanun’un 74’üncü unsurunda; güvenlik korucularına hizmetin devamı mühletince her ay 14.640 gösterge sayısının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçüde fiyat ödeneceği belirtilmiştir. Bu fiyat ise 14.640 * 0,188787= 2.763,84 TL’dir. Bu fiyat, rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.

Onur Aylığı ile Vatani hizmet tertibinden ne kadar ödeme yapılacak?

Hak sahibinin mevti halinde bu aylık dul eşe ve % 75 oranında bağlanır, lakin dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Bunlardan rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan gelir yahut aylık bağlanmadığı üzere, zarurî olarak toplumsal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği surece 30 günlük net minimum fiyat fiyatı (dul eşler için bu meblağın % 75’i) temel alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlara aylık ödeme periyotlarında kendileri için 6.503* 0,188787= 1.227,68 TL, dul eşleri için 5.203* 0,188787= 982,25 TL, başka yakınları için 3.619* 0,188787= 683,22 TL ödeme yapılacaktır.

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme meblağları ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren 2022 sayılı Kanun kapsamında;

1- Mani oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,188787= 991,69 TL,

2- Mani oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,188787= 661,13 TL,

3- 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,188787= 661,13TL,

4- Yaşlılık aylığı 4.387* 0,188787= 828,2 TL, fiyatında ödeme yapılacaktır.

Şayet K Cetveli’ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun’a bakılırsa ödenecek fiyatlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli’ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

Müdafaa kararı devam eden kızlardan evlenenlere yapılacak evlenme yardımı ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na ilişkin toplumsal hizmet kuruluşlarında muhafaza kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz muhtaçlıklarını karşılamak ve bir sefere mahsus olmak üzere en 15.325 * 0,188787= 2.893,16 TL meblağında evlenme yardımı yapılacaktır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

Vilayet genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren, meclis ve kurul toplantılarına katıldıkları her gün için; vilayet genel meclisi liderine 6.026* 0,188787= 1.137,63 TL, öbür meclis üyelerine 2.226* 0,188787= 420,23 TL meblağında brüt huzur hakkı ödenecektir.

  • Leave a Comment